1. Namen, področje uporabe in uporabniki

OND oskrba na domu d.o.o. so.p., Veliki Vrh pri Šmarju 52, SI-1293 Šmarje Sap, v nadaljnjem besedilu “Družba “ oz. OND, si prizadeva izpolniti veljavne zakone in predpise v zvezi z varstvom osebnih podatkov v državah, v katerih družba posluje. Ta pravilnik (oziroma politika ali dokument varovanja osebnih podatkov) določa temeljna načela, s katerimi podjetje obdeluje osebne podatke potrošnikov, kupcev, dobaviteljev , poslovnih partnerjev , zaposlenih in drugih posameznikov ter opozarja na odgovornosti svojih poslovnih oddelkov in zaposlenih pri obdelavi osebnih podatkov. Pravilnik velja za družbo in njene neposredno ali posredno nadzorovane hčerinske družbe v popolni lasti, ki poslujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ali za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se podatki nanašajo, v EGP.
Uporabniki tega dokumenta so vsi zaposleni, stalni ali začasni, in vsi izvajalci, ki delajo v imenu družbe.

2. Referenčni dokumenti

 • EU GDPR 2016/679 (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varovanju fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES)
 • Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • Politika varovanja informacij
 • Politika hrambe podatkov

3. Definicije

Naslednje opredelitve pojmov, uporabljenih v tem dokumentu, izhajajo iz člena 4 Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov:

Osebni podatki: vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (“oseba s podatki”), ki se lahko neposredno ali posredno identificira, zlasti glede na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Občutljivi osebni podatki: osebni podatki, ki so po svoji naravi posebej občutljivi glede na temeljne pravice in svoboščine, zaslužijo posebno varstvo, saj bi kontekst njihove obdelave lahko povzročil znatno tveganje za temeljne pravice in svoboščine. Ti osebni podatki vključujejo osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo sindikatov, genetske podatke, biometrične podatke z namenom enolične identifikacije fizične osebe, podatki o zdravju ali podatki o spolu fizične osebe življenje ali spolno usmerjenost.

Upravljalec podatkov (nadzornik ali kontrolor podatkov): fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelovalec podatkov (procesor podatkov): fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca podatkov.

Obdelava: Operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanje ali dostopnost na drug način, usklajevanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničevanje podatkov.

Anonimizacija: nepopravljivo odkrivanje osebnih podatkov, tako, da oseb ni mogoče identificirati z uporabo razumnega časa, stroškov in tehnologije, bodisi s strani upravljalca ali katere koli druge osebe, da identificira to osebo. Načela obdelave osebnih podatkov se ne uporabljajo za anonimne podatke, saj niso več osebni podatki.

Psevdonimizacija: obdelava osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se take dodatne informacije vodijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi, da se osebni podatki ne pripisujejo določeni ali določljivi fizični osebi. Psevdonimizacija zmanjšuje, vendar ne popolnoma odpravlja, možnost povezovanje osebnih podatkov s posameznikom, na katerega se podatki nanašajo. Ker so psevdonimizirani podatki še vedno osebni podatki, mora biti obdelava psevdonimiranih podatkov v skladu z načeli obdelave osebnih podatkov.

Čezmejna obdelava osebnih podatkov: Obdelava osebnih podatkov, ki potekajo v okviru dejavnosti ustanov v več kot eni državi članici upravljavca ali obdelovalca v Evropski uniji, kjer ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici; ali obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v okviru dejavnosti ene same ustanove upravljavca ali obdelovalca v Evropski Uniji, vendar bistveno prizadene ali bi lahko bistveno vplivala na posameznike, na katere se podatki nanašajo, v več kot eni državi članici.

Nadzorni organ: neodvisen javni organ, ki ga država članica ustanovi v skladu s členom 51 BDP EU;

Vodilni nadzorni organ: nadzorni organ, pristojen za obravnavanje dejavnosti čezmejne obdelave podatkov, na primer, ko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, vloži pritožbo pri obdelavi njegovih osebnih podatkov; je med drugim odgovoren za prejemanje obvestil o kršitvi podatkov, ki jih je treba priglasiti v zvezi s tvegano predelovalno dejavnostjo, in bo imela polno pooblastilo v zvezi z njegovimi dolžnostmi za zagotavljanje skladnosti z določbami BDP EU;

Vsak “lokalni nadzorni organ” bo še vedno nadziral in spremljal vsako lokalno obdelavo podatkov, ki vpliva na posameznike, na katere se podatki nanašajo, ali ki jih izvaja upravljalec ali obdelovalec v EU ali izven EU, kadar je obdelava namenjena osebam s podatki, ki prebivajo na njenem ozemlju . Njihove naloge in pooblastila vključujejo izvajanje preiskav in uporabo upravnih ukrepov in glob, spodbujanje ozaveščenosti javnosti o tveganjih, pravilih, varnosti in pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter dostop do vseh prostorov upravljavca in obdelovalca , vključno z opremo in sredstvi za obdelavo podatkov.

“Glavna poslovna enota oz. sedež upravljavca”, s poslovnimi enotami ali podjetji v več kot eni državi članici, je kraj njegove osrednje uprave v EU, razen če se odločitve o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov sprejmejo v drugi enoti upravljavca v EU in je slednja pooblaščena za izvajanje takih odločitev, pri čemer se ustanova, ki je sprejela take odločitve, šteje za glavno poslovno enoto;

” Glavna poslovna enota oz. sedež obdelovalca” s poslovnimi enotami ali podjetji v več kot eni državi članici EU, je kraj njegove osrednje uprave v EU ali, če predelovalec nima centralne uprave v EU, ustanovitev obdelovalca v EU, kjer glavne obdelovalne dejavnosti v okviru dejavnosti obratov obdelovalca potekajo v obsegu, za katerega veljajo posebne obveznosti v skladu s to uredbo;

Skupina: vsake podjetje holdinga skupaj s hčerinsko družbo.

Definicija odgovorne osebe v podjetju:

Koordinator za varstvo podatkov (Data Protection Coordinator, DP)

 • je prva kontaktna točka za vsa vprašanja o varstvu podatkov v skupini OND
 • ohranjuje operativno varstvo podatkov
 • izvaja notranje posvetovanje in ocenjuje pomisleke
 • usklajuje izmenjavo z uradnikom za varstvo podatkov
 • v OND vlogo opravlja glavni uradnik za informacijsko varnost (CISO)

Kontaktna oseba za varovanje podatkov (Data Protection Contact, DPO)

 • kontaktne osebe za zaščito podatkov so osebe v posameznih družbah OND, ki so na kraju samem opravlja posebne naloge za zaščito zasebnosti
 • zaskrbljenost glede varstva podatkov bi morala biti v posameznih podjetjih v stikih za varstvo podatkov skoncentrirane in urejene ter jih sporočajo DP

4. Osnovna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Načela varstva podatkov opisujejo osnovne odgovornosti organizacij, ki ravnajo z osebnimi podatki. Člen 5 (2) BDP določa, da “je upravljavec odgovoren in sposoben dokazati skladnost z načeli.”

4.1 Zakonitost, poštenost in preglednost
Osebne podatke je treba obdelati zakonito, pošteno in pregledno glede na posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

4.2 Omejitev namena
Osebne podatke je treba zbirati za določene, eksplicitne in zakonite namene in se ne smejo ve obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni.

4.3 Minimizacija podatkov
Osebni podatki morajo biti ustrezni, ustrezni in omejeni na tisto, kar je potrebno glede na namene, za katere se obdelujejo. Družba mora anonimizirati ali psevdonimizirati osebne podatke, če je mogoče, da zmanjša tveganja za zadevne osebe, na katere se podatki nanašajo.

4.4 Ohranjevanje natančnosti
Osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni; je treba sprejeti primerne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki so netočni, ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo, pravočasno izbrišejo ali popravijo.

4.5 Omejitev časa shranjevanja
Osebne podatke je treba hraniti največ, kot je potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki.

4.6 Celovitost in zaupnost
Ob upoštevanju stanja tehnologije in drugih razpoložljivih varnostnih ukrepov, stroškov izvajanja ter verjetnosti in resnosti tveganj za osebne podatke mora družba uporabiti ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe za obdelavo osebnih podatkov na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, izmenjavo, nepooblaščenim dostopom do ali razkritjem.

4.7 Odgovornost
Upravljavci podatkov morajo biti odgovorni in morajo biti sposobni dokazati skladnost z zgoraj navedenimi načeli.

5. Varstvo podatkov v poslovnih dejavnostih
Za dokazovanje skladnosti z načeli varstva podatkov mora organizacija varovati varstvo podatkov v
svoje poslovne dejavnosti.

5.1 Obveščanje o predmetih podatkov
Oglejte si razdelek Smernice za pošteno obdelavo.

5.2 Izbira in privolitev lastnika podatkov
Oglejte si razdelek Smernice za pošteno obdelavo.

5.3 Zbirka
Družba si mora prizadevati za zbiranje najmanjšega možnega števila osebnih podatkov. Če se osebni podatki zbirajo pri tretji osebi, mora koordinator, kot odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov (DPC, ang. Data Protection Coordinator) zagotoviti, da se osebni podatki zbirajo zakonito.

5.4 Uporaba, zadrževanje in odstranjevanje
Namen, metode, omejitev shranjevanja in obdobje hranjenja osebnih podatkov morajo biti v skladu z informacijami iz obvestila o zasebnosti. Družba mora ohranjati natančnost, celovitost, zaupnost in pomembnost osebnih podatkov na podlagi namena obdelave. Ustrezne varnostne mehanizme, namenjene varstvu osebnih podatkov, je treba uporabiti za preprečevanje kraje osebnih podatkov, zlorabo ali zlorabo ter preprečevanje kršitev osebnih podatkov. DPC je odgovoren za izpolnjevanje zahtev, navedenih v tem poglavju.

5.5 Razkritje tretjim osebam
Kadarkoli družba uporablja tretjega dobavitelja ali poslovnega partnerja za obdelavo osebnih podatkov v njegovem imenu, mora DPC zagotoviti, da bo ta obdelovalec zagotovil varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so primerni za s tem povezana tveganja. V ta namen je treba uporabiti vprašalnik o skladnosti BDP-jev za obdelovalce in varnostno politiko dobavitelja.

Družba mora pogodbeno zahtevati, da dobavitelj ali poslovni partner zagotovi enako raven varstva podatkov. Dobavitelj ali poslovni partner mora obdelati osebne podatke le za izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti do družbe ali po navodilih družbe in ne za druge namene. Kadar Družba obdeluje osebne podatke skupaj z neodvisno tretjo osebo, mora družba izrecno navesti svoje odgovornosti in tretjo osebo v ustrezni pogodbi ali katerem koli drugem pravno zavezujočem
dokumentu, kot je Sporazum o obdelavi podatkov o dobavitelju.

5.6 Čezmejni prenos osebnih podatkov
Pred prenosom osebnih podatkov iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je treba uporabiti ustrezne zaščitne ukrepe, vključno s podpisom sporazuma o prenosu podatkov, kot to zahteva Evropska unija, in če je potrebno, pridobiti dovoljenje pristojnega organa za varstvo podatkov. Subjekt, ki prejme osebne podatke, mora biti v skladu z načeli obdelave osebnih podatkov, določenimi v postopku prenosa čezmejnih podatkov.

5.7 Pravice do dostopa do podatkovnih subjektov
Kadar deluje kot upravljavec podatkov, je DPC odgovoren, da posameznikom, na katere se podatki nanašajo, imajo razumen dostopni mehanizem, ki jim omogoča dostop do svojih osebnih podatkov in jim mora omogočiti, da posodobijo, popravijo, izbrišejo ali pošljejo svoje osebne podatke, če je to primerno ali zahtevano z zakonom. Mehanizem dostopa bo podrobneje opisan v postopku zahtev za dostop do podatkovnih baz podatkov.

5.8 Prenos podatkov
Podatki, ki so nam jih posredovali subjekti podatkov v strukturirani obliki imajo pravico, da na zahtevo prejmejo kopijo podatkov in jih brezplačno prenesejo drugemu obdelovalcu. DPC je odgovoren za zagotovitev, da se takšne zahteve obdelajo v enem mesecu, niso pretirane in ne vplivajo na pravice do osebnih podatkov drugih posameznikov.

5.9 Pravica do pozabe
Subjekti podatkov imajo pravico zahtevati od družbe izbris svojih osebnih podatkov. Kadar družba deluje kot upravlajlec, mora DPC sprejeti potrebne ukrepe (vključno s tehničnimi ukrepi), da obvesti tretje osebe, ki uporabljajo ali obdelujejo te podatke za izpolnjevanje zahtev.

6. Navodila za pošteno obdelavo
Osebne podatke je treba obdelati le, če jih izrecno odobri DPC. Družba se mora odločiti, ali bo za vsako dejavnost obdelave podatkov izvedla oceno učinka za varstvo
podatkov v skladu s Smernicami za presojo vplivov na varstvo podatkov.

6.1 Obvestila o predmetih podatkov
Ob zbiranju ali pred zbiranjem osebnih podatkov za katero koli vrsto obdelave, vključno s prodajo izdelkov, storitev ali trženjskih dejavnosti, je DPC odgovoren za pravilno obveščanje oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, o naslednjih vrstah:

• vrste osebnih podatkov, ki so zbrani,
• namen obdelave,
• metode obdelave,
• pravice posameznikov, glede na njihove osebne podatke, na katere se nanašajo osebni podatki,
• obdobje hrambe,
• morebitne mednarodne prenose podatkov, če bodo podatki deljeni s tretjimi osebami in
• varnostnimi ukrepi družbe za zaščito osebnih podatkov.

Te informacije so na voljo v obvestilu o zasebnosti.

Kadar se osebni podatki delijo s tretjimi osebami, mora DPC zagotoviti, da so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, obveščeni o tem preko obvestila o zasebnosti. Kadar se osebni podatki prenašajo v tretjo državo v skladu s politiko prenosa čezmejnih podatkov, mora obvestilo o zasebnosti to odsevati in jasno navesti, kje in kateri osebni podatki se prenašajo. Kadar se zbirajo občutljivi osebni podatki, mora DPC, da Obvestilo o zasebnosti izrecno določa namen, za katerega se zbirajo občutljivi osebni podatki.

6.2 Pridobivanje soglasij
Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju posameznika ali drugih zakonitih razlogov, je DPC odgovoren za vodenje evidence o takšnem soglasju. DPC je odgovoren za to, da posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, omogoči možnost za pridobitev soglasja in jih o tem obvesti ter zagotovi, da se njihova privolitev, kadar je soglasje uporabljeno kot zakonita podlaga za obdelavo, kadarkoli prekliče.

Če se zbiranje osebnih podatkov nanaša na otroka, mlajšega od 16 let, mora DPC zagotoviti, da je starševsko soglasje dano pred zbiranjem s pomočjo obrazca starševskega soglasja.

Ko zahtevajo popravljanje, spreminjanje ali uničenje osebnih podatkov, mora DPC zagotoviti, da se te zahteve obravnavajo v razumnem časovnem okviru. DPC mora tudi beležiti zahtevke in voditi dnevnik teh.

Osebne podatke je treba obdelati le za namen, za katerega so bili prvotno zbrani. V primeru, da želi družba obdelati zbrane osebne podatke za drug namen, mora podjetje pridobiti soglasje svojih v jasnem in jedrnatem obrazcu. Vsaka takšna zahteva mora vključevati prvotni namen, za katerega so bili zbrani podatki in tudi novi ali dodatni namen. V zahtevek mora biti naveden tudi razlog za spremembo namena. DPC je odgovorna za upoštevanje pravil iz tega odstavka. Zdaj in v prihodnje mora DPC zagotoviti, da so metode zbiranja skladne z ustreznimi zakoni, dobrimi praksami in industrijskimi standardi. DPC je odgovoren za izdelavo in vzdrževanje registra obvestil o zasebnosti.

7. Organizacija in odgovornosti
Odgovornost za zagotavljanje ustrezne obdelave osebnih podatkov ima vsak, ki dela za družbo ali z njim in ima dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba.

Ključna področja odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov so naslednje organizacijske vloge:

• Uprava, upravni odbor ali drug ustrezen organ odločanja sprejema odločitve o splošnih strategijah družbe o varstvu osebnih podatkov in jih sprejema.
• Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov (DPC) ali kateri koli drug ustrezen delavec je odgovoren za upravljanje programa za varstvo osebnih podatkov in je odgovoren za razvoj in promocijo politike varstva osebnih podatkov,
• Oddelek oz. svetovalec za pravne zadeve, skupaj z DPC spremlja in analizira zakone o osebnih podatkih in spremembe predpisov, razvija zahteve glede skladnosti in pomaga poslovnim oddelkom pri doseganju njihovih ciljev za osebne podatke.

Vodja IT je odgovoren za:
• Zagotavljanje vseh sistemov, storitev in opreme, ki se uporabljajo za shranjevanje podatkov, izpolnjujejo sprejemljive varnostne standarde.
• Opravljanje rednih pregledov in pregledov za zagotovitev varnosti strojne in programske opreme deluje pravilno.

Vodja trženja je odgovoren za:
• Odobritev vseh izjav o varstvu podatkov, priloženih komunikacijam, kot so e-poštna sporočila in črke.
• Obravnava morebitnih podatkovnih poizvedb novinarjev ali medijev, kot so časopisi.
• Po potrebi sodeluje z DPC, da zagotovi trženjske pobude, ki spoštujejo načela varstva podatkov.

Upravitelj človeških virov je odgovoren za:
• Izboljšanje ozaveščenosti vseh zaposlenih o varstvu osebnih podatkov uporabnikov.
• Organiziranje strokovnega znanja in izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ter usposabljanja za ozaveščanje zaposlenih, ki delajo z osebnimi podatki.
• Varnost osebnih podatkov zaposlenih od začetka do konca. Zagotoviti je treba, da se osebni podatki zaposlenih obdelujejo na podlagi legitimnih poslovnih razlogov in potrebe delodajalca.

Vodja nabave je odgovoren za posredovanje odgovornosti dobaviteljem o varstvu osebnih podatkov ter za izboljšanje ozaveščenosti dobaviteljev o varstvu osebnih podatkov in za prenos zahtev po osebnih podatkih tretjim osebam, ki jih uporablja. Oddelek za naročila mora zagotoviti, da si družba
pridržuje pravico do revizije dobaviteljev.

8. Smernice za ustanovitev vodilnega nadzornega organa

8.1 Nujnost ustanovitve vodilnega nadzornega organa
Določitev vodilnega nadzornega organa je pomembna samo, če družba opravlja čezmejno obdelavo osebnih podatkov. Prekrivanje osebnih podatkov se izvaja, če:

a) obdelavo osebnih podatkov izvajajo hčerinske družbe družbe, ki imajo sedež v drugih državah članicah; ali
b) obdelava osebnih podatkov, ki potekajo v eni sami ustanovi podjetja v Evropski uniji, vendar bistveno prizadene ali bi lahko bistveno vplivala na posameznike, na katere se podatki nanašajo, v več kot eni državi članici.

Če ima družba le enote v eni državi članici in njene aktivnosti obdelave vplivajo le na posameznike, na katere se podatki nanašajo, v tej državi članici, kot ni potrebe po ustanovitvi vodilnega nadzornega organa. Edini pristojni organ bo nadzorni organ v državi, kjer je družba zakonito ustanovljena.

8.2 Glavna ustanova in vodilni nadzorni organ

8.2.1 Glavna ustanova za upravljalca podatkov
Uprava družbe mora določiti glavni sedež, tako, da se lahko določi vodilni nadzorni organ.

Če ima družba sedež v državi članici EU in sprejema odločitve v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi obdelave v kraju svoje osrednje uprave, bo za dejavnosti obdelave podatkov, ki jih izvaja družba, obstajal enoten nadzorni organ.

Če ima družba več obratov, ki delujejo samostojno in sprejemajo odločitve o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov, mora Uprava družbe potrditi, da obstaja več vodilnih nadzornih organov.

8.2.2 Vzpostavitev centralne enote obdelovalca podatkov
Če družba deluje kot obdelovalec podatkov, bo centralna poslovna enota pomenila centralno administracijo. V primeru, da se mesto centralne uprave ne nahaja v EU, bo pomenila centralna poslovna enota tista, ki je v EU in kjer potekajo centralne predelovalne dejavnosti.

8.2.3 Glavna ustanova za podjetja zunaj EU za upravljalce in obdelovalce podatkov
Če družba nima glavnega sedeža v EU in ima subsidiarne člane v EU, je pristojni nadzorni organ lokalni nadzorni organ.

Če družba nima glavnega sedeža v EU in hčerinskih družb v EU, mora imenovati zastopnika v EU in pristojni nadzorni organ bo lokalni nadzorni organ, kjer se nahaja zastopnik.

9. Odziv na incidente pri kršitvah osebnih podatkov
Ko se družba seznani s sumom ali dejansko kršitvijo osebnih podatkov, mora DPC opraviti notranjo preiskavo in pravočasno sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe. Če obstaja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, mora družba brez nepotrebnega odlašanja in, če je mogoče, v 72 urah obvestiti pristojne organe za varstvo podatkov.

10. Revizija in odgovornost
Revizijski oddelek ali drugi ustrezni oddelek je odgovoren za revizijo, kakor tudi, kako oddelki implementirajo politiko varovanja osebnih podatkov. Vsak zaposleni, ki krši to politiko, bo predmet disciplinskega ukrepa, delavec pa je lahko predmet civilnih ali kazenskih obveznosti, če njegovo vedenje krši zakone ali predpise.

11. Konflikti prava
Ta pravilnik je namenjen izpolnjevanju zakonov in predpisov v kraju ustanovitve in držav, v katerih deluje Družba. V primeru kakršnega koli nasprotja med to politiko in veljavnimi zakoni in predpisi, prevladajo slednji.

12. Cene in plačilo
Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2.točko 1.odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan . Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico.

OND oskrba na domu d.o.o. so.p., si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

13. Odgovornost in intelektualna lastnina
Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij . Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti , ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico , da vse informacije , ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo . Vsebine , objavljene na tej spletni strani , nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Vsa besedila , slike , grafike , animacije in drugi dokumenti , ki jih vsebujejo spletne strani , so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati , razpečevati , spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati , razen v primeru pisnega našega soglasja.

14. Odpoved rezervacije
Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko (elektronske) pošte: info@oskrbanadomu.si ali izrečena po telefonski številki 070 795 135 ali 070 795 153. Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi , ima OND oskrba na domu d.o.o. so.p. pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

15. Strankine dolžnosti
Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

• v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili , v katere je ustno oziroma pisno privolil;
• pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
• biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
• spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

16. Pritožbe in spori
Podjetje OND oskrba na domu d.o.o., so.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo . Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani oskrbanadomu.si pritožbo poda preko elektronske pošte: info@oskrbanadomu.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje OND oskrba na domu d.o.o. so.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva , da se morebitni spori rešijo sporazumno . Za spore , ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev , se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Grosuplju.

17. Vodenje evidenc na podlagi tega dokumenta

Registri so ali na voljo na spletni strani pod področjem Politika zasebnosti, če so javni, ali glede na individualno zahtevo na sedežu družbe.

18. Veljavnost in upravljanje dokumentov

Ta dokument velja od 01.02.2020.

Lastnik tega dokumenta in odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov je koordinator za varstvo osebnih podatkov (DPC), ki mora preveriti in po potrebi posodobiti dokument vsaj enkrat letno.

Kontaktna oseba za varovanje osebnih podatkov (DP Data Protection Contact) – Deniz Čuturić, direktor

Kaj vključuje čiščenje in razkuževanje doma?
Nudimo celovito rešitev za redno čiščenje in razkuževanje doma. Spodnja opravila so del
Beeping standarda, na voljo pa so tudi izbrani dodatki, katere si določate sami.